سنگ و کلوخ

ای کاش

ای کاش روزهای زیبای گورستان شهر آشنا دوباره تکرار می شد ........

دوباره تو شعر می گفتی ...دوباره شعر می خواندی ...دوباره برایم...

 می خندیدی.

ای کاش دوباره عاشقانه به من می نگریستی تا روشنی اش را در چشمانم می دیدی .......

ای کاش باز برایم از بابونه و اردیبهشت سخن می گفتی ...از آواز قافله جنیان ...از صالحی

کجای کاری چکاوک غمگین!

امروز دیگر تو خود بابونه و اردی بهشتی!!!

تو یک شکر خنده از لبان بی بوسهء مگوی,

           تو همه هستی من ,زندگی من هستی!!!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ - مهدیه عباس پور