سنگ و کلوخ

از مجموعه "سرزمین مادری"-رزه آوسلندر- ترجمه حسین منصوری

خورده ایم
نوشیده ایم
با شگفتی به تماشای ستاره ها نشسته ایم
چند نفری را دوست داشته ایم
کمی اعتراض کرده ایم
کمی زندگی کرده ایم
کمی دیگر نیز زندگی خواهیم کرد

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸ - مهدیه عباس پور