سنگ و کلوخ

اعتقادات ما تا چه حد متعارفند؟

این مطلب را در کتابی خواندم و دوست داشتم امتیازات شما را هم بدانم.

 

به واکنش هایتان از 1 تا 5 امتیاز بدهید:

1-به شدت موافق

2-تقریبن موافق

3-نظری ندارم یا نمی توانم تصمیم بگیرم

4-تقریبن مخالف

5-به شدت مخالف

-شاید فکر کنید که برخی از آنها بیش از آن مبهم یا ناواضح اند که بتوانید درباره شان قضاوت کنید.در این صورت امتیاز 3 بدهید.

 

(آ)هیچ موجود هوشمندی در سیاره های دیگر منظومه ی شمسی ما وجود ندارد

(ب)میکروب ها،ویروس ها و سایر موجودات زنده ریز موجب بسیاری از بیماری ها می شوند.

(پ)مردمی که با دیگران با مهربانی رفتار می کنند معمولن خوشبخت تر از کسانی هستند که رفتار بیرحمانه دارند.

(ت)این جهان هستی تنها جهانی است که وجد دارد.

(ث)آزردن جانوران دیگر بدون دلیل مناسب کاری است نادرست.

(ج)انسان ها می توانند جانوران را بکشند تا آن ها را بخورند.

(چ)زندگی انسانی اگر شامل جنبه های دینی یا معنوی نباشد کامل نیست.

(ح)صندلی ها و درخت ها به راستی در اطراف ما وجود دارند اما اعداد و شکل های هندسی صرفن چیزهایی هستند که ما اختراع کرده ایم تا در اندیشیدن یاری مان کنند.

(خ)کودکان حق ندادند که مثل بزرگسالان تصمیمات مهم را خودشان بگیرند.

(د)کره ی زمین بسیار کوچک است و بخش اصلی کل جهان فیزیکی هم نیست.

(ذ)زندگی همه ی مردم به یک اندازه ارزشمند است.

(ر)بیشتر چیزهایی که در کتاب های درسی علوم نوشته شده است حقیقت دارد.

(ز)می توانیم کاملن مطمئن باشیم که صندلی ها و درخت های اطراف مان به راستی وجود دارند اما ممکن است معلوم شود که الکترون ها و اختروش هایی که در فیزیک از آن ها بحث می شود چیزی جز پندار نیستند.

(ژ)کسانی را که جرم های وحشیانه مرتکب می شوند باید مجزات کرد خواه این مجازت در کاهش میزان ارتکاب آن ها به جرم های بعدی موثر باشد  و خواه نباشد.

 

حالا اعداد را با هم جمع بزنید.

 

امتیاز زیر 30:

اعتقاداتس دارند که بسیار شبیه به اعتقادات آدم های دور و بر آن هاست.ممکن است آن ها در میان مردمی پرورش یافته باشند که به عقایدشان بسیار اطمینان داشته و هرگز در اعتقاداتشان تردید نکرده باشند .یا ممکن است عمیقن به تفکر پرداخته و قاطعانه حکم کرده باشند که در واقع عقاید جامعه ی آن ها درست است.در گروه آدم های جزم گرا قرار می گیرند.امتیاز بین 31 و 42 :

معمولن اعتقادات سنتی و قراردادی دارند .آنان با آن چه اکثر آدم های پیرامونشان می اندیشند چندان مخالف نیستند.اما در معرض تاثیرهایی از بعد از دوره ی تربیت مستقیم خردسالی خویش قرار گرفته اند و بعضی از این تاثیرها را جدی می گیرند.


امتیاز بین 43 و 54:

اعتقاداتی تا حدی نامتعارف و غیر سنتی دارند .آنان به سبب تاثیراتی که برای شان نهاده شده است،یا به دلیل تجربه هایشان،یا به سبب تفکر خودشان ،گمان می برند که برخی از اعتقادات مردم پیرامون شان ممکن است نادرست باشد.


امتیاز بین 55 و70:

اعتقاداتی از بیخ و بن نامتعارف یا غیر سنتی دارند .نحوه ی اندیشیدن آن ها شاید چندان عمیق بوده باشد که موجب شود تفکراتشان با تفکر اکثر مردم تفاوت داشته باشد.یا شاید بر ضد تربیت دوره ی خردسالی شان سر به شورش بردارند .

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٧ - مهدیه عباس پور