سنگ و کلوخ

...

 

 

دیروز به طور خیلی اتفاقی تکه کوتاهی از فیلمی را دیدم.شرایط دیدم کاملش را نداشتم.به هر حال همان قسمت را دیدم و لذت فراوانی بردم.لذتی که اگر چه در کلمات نمی آید اما تا منتها الیه ذهن انسان نفوذ می کند.نمی دانم اسم فیلم چه بوده و کارگردانش کیست،بازیگران را نمی شناسم و ماجرای فیلم را هم نمی دانم فقط فکر می کنم فرانسوی بود.

آن چه که دیدم :

شب بود. دو سرباز پشت خاکریز کمین کرده بودند و دو سرباز دشمن که در چند قدمی آن ها کنار آتش نشسته بودند را نشانه گرفته بودند.آن دو سرباز یونیفرم هایشان را در آورده بودند  و با پیراهن های سفید و چهره هایی خسته ،بدون هیچ حرفی کنار آتش نشسته بودند.یکی شان با حالت خستگی و افسردگی دو سیگار در آورد و یکی را به دوستش داد، فندک را روشن کرد و بعد از روشن شدن سیگار دوستش که او هم ساکت و خسته و افسرده بود،سیگار خودش را روشن کرد و هر دو خیره بر آتش در سکوت مشغول سیگار کشیدن شدند.پشت خاکریز ،دو سرباز با تفنگ هایشان که آماده ی شلیک بودمشغول تماشای این صحنه بودند و آن چنان تحت تأثیر قرار گرفته بودند که توان شلیک کردن نداشتند.بی صدا و بی هیچ حرفی و فقط با نگاهی که به هر انداختند ،در سکوت کامل آن ها هم بلند شدند و برگشتند.

همین!

و من که به عنوان بیننده به این چهار نفر نگاه می کردم ،باز می دیدم که ما آدم ها چقدر به هم شبیه هستیم.می توانیم هم را درک کنیم .هر چند که شاید زبان و ظاهر و فرهنگ و... متفاوت باشد،اما حس درونی مان در انتهای هر قلبی، در شرایط مشابه یکی است. چه بسیار وقت ها که دیگران را رنجانده ای در حالی که می دانسته ایم آن ها هم مثل ما هستند ، با همان احساسات، با همان شرایط سخت محکومیت به زندگی و چه بسیار رنج ها دیده ایم از آدم هایی شبیه به خودمان. و هزاران چیز دیگر از این قبیل...

منظورم نتیجه گیری اخلاقی! و از این چیزها نیست.اما این صحنه آن قدر تکانم داد که دوست داشتم بنشینم و به حال خودم و به حال همه آدم ها گریه کنم.می خواهم حس لذتم را شریک شوم با هر که این را می خواند.با خودم فکر می کنم شاید او هم لذت ببرد.

چیزی درونم هست که وادارم می کند به هیچ وجه دنبال این فیلم نباشم و نخواهم هیچ اطلاعی در این باره داشته باشم.می خواهم این لحظه در ذهنم و این احساس در وجودم همین طور که هست باقی بماند.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٧ - مهدیه عباس پور