سنگ و کلوخ

روح

روح

ریشه

دوانده است

بذرآزادی

جوانه می زند.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ - مهدیه عباس پور