سنگ و کلوخ

نکسوس-آنائيس نين و اليس نيل!

آنائیس نین

الیس نیل

در این پست می خواستم از دو زن بنویسم."آنائیس نین" و "آلیس نیل" که به هم هیچ ارتباطی ندارند نه از لحاظ حوزه ی کاری و علایق نه نوع زندگی و نه هیچ چیز دیگر .تنها دلیل نوشتن شان با هم شاید تنها علاقه ای باشد که به آن ها دارم  و جالب این که تلفظ اسم هایشان به هم نزدیک است!و البته اشتراک خاص دیگری که دارند تأکید آن ها به  تأثیر روابط جنسی بر زندگی  و شخصیت انسان هاست.

 اما قبل از هر صحبتی می خواهم از "نکسوس "هنری میلر بنویسم چون انگار از سرم دست برنمی دارد! خواندنش اگر چه علیرغم ساده و روان بودنش طول کشید اما به هر حال تمام شد. این کتاب ماجرای نویسنده ای آمریکایی است پیش از رفتن به فرانسه.شاید بیشترین چیزهایی که در این کتاب به آن پرداخته شده مذمت آمریکا و ستایش پاریس باشد  به اضافه ی مشکلات مالی نویسنده ، ماجرای زندگی ی سه نفره ی نویسنده با همسر و دوست همسرش ،نوع رابطه ی شخصیت های رمان با خانواده هاشان و… اما چیزی که باعث شد کتاب را تا آخر بخوانم و فراوان هم لذت ببرم ،توانایی ی میلر در بیان حالات نویسنده ای است که می خواهد بنویسد و تمام دغدغه اش نوشتن و چگونه نوشتن است.کسی که در خودش فرو می رود  و تنها در همین مواقع است که می تواند بی وقفه بنویسد،گاهی هم آن چه را در سر دارد بیان می کند و یا تنها در ذهن می پروراند و آن ها را به کلماتی در ذهن یا زبان تبدیل می کند و بعد احساس می کند کاری را که باید ، انجام داده است  و این به نظرم بسیار زیبا بود چرا که نوشتن نیازی است که در انسان به جوشش در می آید  و  آن چه می خواهی تا به کلمه تبدیل نشود انسان را رها نمی کند. این کتاب سرشار از جملات زیباست و البته مملو از اسم نویسندگان و هنرمندان نقاط مختلف جهان.زیبایی ی این کتاب اما به عقیده ی من برمی گردد به همان قسمت هایی که مربوط به شخص نویسنده است…

برگردیم به "آنائیس نین" و "الیس نیل" اولی نویسنده است رمانتیک(1977-1903) .شاید به نظر دوست داشتنی نیاید و شاید حتی بیان این که دوست دارش هستم در این شرایط که بعضی فمنیست ها هم مخالف او هستند جرأت بخواهد! به نظرم اما باید جور دیگری به آدم ها نگاه کرد.آنائیس نین را تا پیش از دیدن فیلم"هنری و جون"مطلقن نمی شناختم و شاید بیشتر شناختم را از همین فیلم گرفته ام.آن چه جذبم می کند جسارت این زن و سانسور نکردن خود است… زیاد گشتم اما هنوز کتابی از او نیافته ام . خواندن آثار هر نویسنده می تواند به شناخت او کمک زیادی بکند. تا به حال که دوستش داشته ام و دلربا بودن و دوست داشته شدن یک زن را در تناقض با خوب بودن او نمی دانم .دومی یعنی "آلیس نیل" (1984-1900)نقاشی است که با مشکلاتی در زندگی اش رو به رو می شود و مدتی زندگی در بین مجانین را تجربه می کند و این تجربه تأثیر زیادی بر کارها او می گذارد.نکته ی دوست داشتنی برایم در این زن نقاشی های اوست .او که در نقاشی به شناخت و نشان دادن شخصیت سوژه هایش می پردازد و با نگاه به نقاشی هایش می توان به درون آدم های او پی برد…

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦ - مهدیه عباس پور