سنگ و کلوخ

 

از ژان کوکتو به طریقه ی استراق سمع شنیده شده است  که به خانمی می گفته:

"بله! شعر از جمله چیزهایی است که فوق العاده لازم و ضروری است .اما مطلقن نمی دانم که علت این لزوم و ضرورت چیست و بدتر از آن این است که هر چه فکر می کنم نمی توانم بفهمم که برای چه چیز لازم و ضروری است!"

 

                                                                              کتاب هفته  16 مهر 1340

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦ - مهدیه عباس پور