سنگ و کلوخ

مرگ

هميشه در انتظارم تا روزی که او بيايد وسر نوشت محتوم مرا پايان دهد

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٢ - مهدیه عباس پور