سنگ و کلوخ

يادداشت خود كشي

چهره خنك و خاموش رود

 از من

بوسه اي خواست

 لنگستون هيوز


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ٢٢ تیر ،۱۳۸٦ - مهدیه عباس پور