سنگ و کلوخ

روز جهانی ی رقص...

امروز روز جهانی ی رقص است... روز جهانی ی چیزی که در کشور ما هیچ جایی ندارد... به راحتی از ذهن خیلی ها پاک شده و بسیاری دیگر هم حتی درباره اش فکر  نمی کنند... رقص... این زبان تن  که شاید گاهی بهتر از هر زبانی یاری مان کند...

دقیقن نمی دانم چرا این پست را نوشتم... فقط نوشتم به خاطر دلتنگی هایم...همین...

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - مهدیه عباس پور