سنگ و کلوخ

۸ مارس

به عنوان یک زن  می خواستم درباره ی زنان و روز جهانی زن بنویسم.هر چه نوشتم به شدت ناامید کننده بود که البته فکر می کنم در حال حاضر واقعیت همین است درباره ی زنان ... بعد از آن همه نوشتن تصمیم گرفتم فقط یاد آوری ی کوتاهی داشته باشم به این روز ...

تصویر الهه ی آتنی روی گلدان

نماد دوران مادرسالاری

طاهره قره العین شاعر و آزادی خواه ایرانی

هیپاتیا ریاضی دان و شهید حقیقت

چرا این دو نفر را انتخاب کردم ؟ قره العین را به خاطر ایرانی بودن اش  و هیپاتیا را به خاطر ایستادگی تا پای جان در برابر آموزش های کلیسایی  به طوری که در یونان به اسطوره مبدل شد.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥ - مهدیه عباس پور