سنگ و کلوخ

 

با لباس سفید آمده ام ... با سفید باید بروم...خون هایم را نشویید!

***

حلوایم خوردن ندارد...مغضوب خداوندم من!

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥ - مهدیه عباس پور