سنگ و کلوخ

 

... دیگر تمام شد

     همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد

        باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥ - مهدیه عباس پور