سنگ و کلوخ

شعری از مرام المصری- ترجمۀ حسین منصوری

 

او دو زن دارد
یکی بر روی تختش می خوابد
دیگری بر روی بستر رویایشاو دو زن دارد
که او را دوست دارند
یکی در کنارش پیر میشود
دیگری جوانی اش را به او هدیه میکند
و میگذرداو دو زن دارد
یکی در قلب خانه اش
دیگری در خانۀ قلبش
مرام المصری- ترجمۀ حسین منصوری

 

با تشکر فراوان از حسین منصوری عزیز ...

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳٩۱ - مهدیه عباس پور