سنگ و کلوخ

نفت

کشورم سراسر نفت خیز است و هر روز بشکه های نفت به قدری از آن بیرون می تراود که نمی توانم آنهارا بشمارم .

ریاضی خوانده ام ولی از همه اعدادی که می دانم بیشتر است(تعداد بشکه ها را می گو یم)

 

چند کوچه پایین تر ،مرد همسایه به دنبال 20 لیتر نفت می دود و همچنان که می دود بخار دهانش صورتش را حایل می شودو همچنان که می دود سکه را در دست گدای کنار خیابان میگذارد و همچنان که نفت می گیرد پول را در دست فروشنده می گذارد و از رادیو می شنود که تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش یافته ....

و همچنان می دود و نفت را در مقابل چشمان منتظر فرزندان به بخاری می ریزد و آنرا آتش می زند،به شعله های آن نگاه می کند و دستان یخ زده اش را گرم می کند وهمچنان که گرم می شود هرگز از خود نمی پرسد ،سهم من از نفت کشورم چیست؟

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٢ - مهدیه عباس پور