سنگ و کلوخ

بی بال و پر- طنزهای وودی آلن

همنشین این روزهایم:

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        چهارشنبه ۱۸ آبان ،۱۳٩٠ - مهدیه عباس پور