سنگ و کلوخ

یادداشت ها- کامو

 

 

اگر ناامیدی مان برایمان مسلم است، یا باید چنان عمل کنیم که گویی امیدواریم یا خود را بکشیم. رنج بردن حقی ایجاد نمی کند. 

 

 

 

(چهارم ژانویه پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت کامو) 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ۱٧ دی ،۱۳۸٩ - مهدیه عباس پور