سنگ و کلوخ

سرچشمه های دانایی و نادانی

 

زبان خدایی است حسود. کسی را که با آن سرسری رفتار کند بی کیفر نمی گذارد بلکه به اعماق تاریکی ها و آشفتگی ها فرو می برد.

 

"کارل پوپر"

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٩ - مهدیه عباس پور