سنگ و کلوخ

جمع بزرگان

خیلی از بزرگان تاریخ در این تصویر دور هم جمع شده اند!

 

 

تصویر با اندازه بزرگ

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٩ بهمن ،۱۳٩٠ - مهدیه عباس پور