سنگ و کلوخ

برف بهاری - یوکیو میشیما

در یک روز گرم بهاری، اسبی که چهارنعل می تازد، پیش از هر چیز حیوان عرق کرده ای است از خون و گوشت، اما اسبی که در توفان برف می تازد در حقیقت جزئی است که به یکی از همان عناصر کلی تغییر ماهیت می دهد ؛ آنگونه که وقتی در میان گرد بادی از باد شمال احاطه شده باشد ، خود حیوان یخبندان زمستان را تداعی می کند.

 

......

 

برای برانگیختن شدیدترین احساسات ، تهی ترین واژه ها بهترین واژه ها خواهد بود.

 

......

 

همچنان که سوسک را تماشا می کرد رفته رفته شیفته ی آن شد. سوسک اندک اندک بدن براقش را به وی نزدیک تر می کرد، گویی می خواست با پیشروی ی بی هدفش به وی بیاموزد که زمانی که از دنیایی می گذری که هر لحظه در حال دگرگونی ی پی در پی است ، تنها چیز قابل اهمیت آن است که پرتوی از زیبایی ی خود را به دیگران عرضه کنی.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٩ - مهدیه عباس پور