سنگ و کلوخ

...

 

مرده بر مرده،در میان مردمان بیچاره،و دیگر در میان زندگان ناگزیر به مردن نبودن.این ها هم نه؛ حتا این ها هم نه،ماه من در زیر این جا بود،بسیار زیر،کمترین چیزی که می توانستم آرزو کنم،و یک روز، خیلی زود، یک شب زمین تاب، در زیر خاک،موجودی میرنده،مثل من،در روشنی خاکستری می گوید،این ها هم نه، حتا این ها هم نه،و بی آن که بتواند احساس تاثر بکند،می میرد...

                                                                                            

                                                                                          مالون می میرد-بکت-ترجمه مهدی نوید

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        دوشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٧ - مهدیه عباس پور