سنگ و کلوخ

اول دی ماه

و این منم زنی تنها
در آستانه فصلی سرد
در ابتدای درک هستی الوده ی زمین
و یاس ساده و غمناک آسمان
و ناتوانی ی این دستها ی سیمانی
زمان گذشت
زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت
چهار بار نواخت
امروز روز اول دی ماه است
من راز فصل ها را می دانم
و حرف لحظه ها را می فهمم
نجات دهنده در گور خفته است
و خاک  خاک پذیرنده
اشارتی است به آرامش
.
.
.
"فروغ فرخزاد"

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦ - مهدیه عباس پور