سنگ و کلوخ

 

    • به نام خداوند حق و عدالت و اين منم زنی تنها درآستانه   فصلی سرد...    در ابتدای درک هستی آلوده زمين وياس ساده وغمناک آسمان....                 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ٢٠ تیر ،۱۳۸٢ - مهدیه عباس پور